Aby uzyskać szybszą odpowiedź, prosimy sprawdzić odpowiedzi w FAQ, przed kontaktem.

Jak zap³aciæ za ulepszenie konta?
Proste, zaloguj siê przy u¿yciu nazwy u¿ytkownika i has³a twojego Darmowego cz³onkostwa, nastêpnie kliknij Ulepsz. Do wyboru masz wiele opcji p³atnoœci i przelewów bankowych. Nie zezwalamy na automatycznie wznawiaj¹ce siê subskrypcje, p³atnoœæ jest jednorazowa na ca³y wyszczególniony okres. Przepraszamy, nie akceptujemy p³atnoœci poczt¹.

Mam problemy z logowaniem!
W stopce strony znajdziesz narzêdzie do przypominania nazwy u¿ytkownika/has³a. Wielkoœæ liter ma znaczenie.

Nie mogę znaleźć swojego profilu w trakcie wyszukiwania!
Zazwyczaj nie jest ³atwo znaleŸæ swój w³asny profil podczas wyszukiwania - dzieje siê tak ze wzglêdu na preferencje twojego profilu, ale spróbuj wyszukiwania przez nazwê u¿ytkownika!

Dokona³em/am p³atnoœci, ale moje konto nie zosta³o ulepszone.
P³atnoœci kart¹ kredytow¹/debetow¹ powinny byæ natychmiastowe. Prosimy o skontaktowanie siê z nami i podanie nam szczegó³ów p³atnoœci, jeœli twoje konto nadal nie zosta³o ulepszone.

Przypadkiem zablokowa³em/am innego u¿ytkownika.
U¿ytkownicy mog¹ byæ odblokowani przez Konto > Lista Zablokowanych po zalogowaniu.

Jak mogę anulować konto?
Zaloguj siê, wejdŸ w Konto i otwórz link Anuluj konto lub otwórz link na dole naszego e-maila, ¿eby zostaæ przeniesionym do narzêdzia.

Prosimy użyć poniższego formularza, jeśli masz jakieś pytania.

Prosimy wpisać kod z obrazka